Tin địa phương
Hội nghị lần thứ 20 BCH Đảng bộ khóa 22 triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025


Ngày 10.9, dưới dự chủ trì của đồng chí Lưu Văn Bản- Ủy viên BTV tỉnh ủy- Bí thư Thành ủy, BCH Đảng bộ Thành phố tổ chức hội nghị lần thứ 20 triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kì 2020-2025. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Hồng- Phó BTTT thành ủy- Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Đức Hóa- Chủ tịch UBND thành phố.

Quán triệt chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thành ủy Chí Linh  đã xây dựng kế hoạch về “Tổ chức Đại hội đảng bộ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025”. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ. Thông qua Đại hội nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên; từ đó củng cố và tăng cường hơn nữa khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Theo kế hoạch, nội dung Đại hội đảng bộ các cấp sẽ thực hiện 4 nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp; Bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đảng bộ cấp trên.  Thành ủy cũng lưu ý, những nơi có khó khăn liên quan đến công tác nhân sự, được cấp ủy có thẩm quyền đồng ý thì tiến hành Đại hội với 3 nội dung, chưa bầu cấp ủy khóa mới.Thành ủy yêu cầu công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXIII của Đảng bộ Thành phố phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Lãnh đạo và tổ chức tốt việc thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đảng bộ cấp trên. Báo cáo chính trị của các cấp ủy phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tể, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, mà trực tiếp là Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy; cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. Số lượng cấp ủy viên của Thành phố giảm 5% so với nhiệm kì trước, cụ thể không quá 41 đồng chí, BTV từ 11-13 đồng chí. Đối với đảng bộ xã, phường, số lượng cấp ủy không quá 15 đồng chí, số ủy viên BTV không quá 1/3 số lượng cấp ủy viên. Định hướng cơ cấu 3 độ tuổi như sau: Dưới 40 tuổi (không dưới 10%); từ 40 đến 50 tuổi (50-60%), còn lại trên 50 tuổi. Tỷ lệ cấp ủy viên là nữ từ 15%, cán bộ trẻ từ 10%  trở lên. Thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy cơ sở từ tháng 4 năm 2020; cấp thành phố là tháng 6 năm 2020. Đối với những đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy, đối với cấp thành phố ít nhất nam sinh từ tháng 6.1965, nữ sinh từ tháng 6 năm 1970 trở lại đây. Đối với cấp xã ít nhất nam sinh từ tháng 4/1965, nữ sinh từ tháng 4/1970 trở lại đây. Đối với những đồng chí giới thiệu tải cử, cấp thành phố ít nhất nam sinh từ tháng 12/1962 và nữ sinh từ tháng 12/1967 trở lại đây. Cấp xã, phường nam sinh từ tháng 10/1962 nữ sinh từ tháng 10/1967 trở lại đây.  Thời gian tiến hành đại hội: Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tiến hành trong ½ ngày, hoàn thành quý IV năm 2019. Đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đảng bộ cấp cơ sở không quá 2 ngày, bắt đầu từ tháng 4.2020 hoàn thành trước 30.6.2020. Đảng bộ thành phố chọn 1-2 tổ chức cơ sở Đảng tổ chức đại hội điểm vào cuối tháng 3.2020. Đại hội đảng bộ thành phố diễn ra không quá 3 ngày, bắt đầu từ tháng 6 năm 2020 và hoàn thành trước 31.8.2020.

 

          Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lưu Văn Bản- Ủy viên BTV tỉnh ủy- Bí thư Thành ủy yêu cầu các chi, Đảng bộ bám sát và nắm vững nội dung chỉ thị 35 của Bộ chính trị, kế hoạch của Tỉnh ủy, thành ủy về tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kì 2020-2025 từ đó xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội tại đơn vị mình. Chuẩn bị tốt về mọi mặt để chỉ đạo tiến hành đại hội cấp cơ sở và cấp mình theo đúng yêu cầu và nội dung đề ra. Trước mắt thành lập 3 tiểu ban chuẩn bị đại hội gồm: tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự và tiểu ban tuyên truyền- phục vụ đại hội. Rà soát và xây dựng đội ngũ BCH, BTV đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu thành phần, lựa chọn những người đủ đức đủ tài tham gia vào BCH. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội, phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Cùng với đó làm tốt công tác tuyên truyền để mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm rõ mục đích ý nghĩa của tổ chức đại hội Đảng các cấp . Đồng thời, phải tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn./

                                                                                                          *Kiên

 

Các tin mới hơn
Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới (01/08/2020)
HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XIX TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ MƯỜI (22/07/2020)
HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XIX TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ MƯỜI (22/07/2020)
Hội nghị điển hình tiên tiến thành phố Chí Linh lần thứ IV ( giai đoạn 2020-2025) (15/07/2020)
VIỆN KSND TP CHÍ LINH: PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG CỦA ĐƠN VỊ TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN (15/07/2020)
Các tin cũ hơn
Khai giảng lớp dạy nghề trồng rau an toàn tại KDC Kênh Mai I(10/09/2019)
Lãnh đạo TP dự lế khai giảng năm học mới 2019-2020(10/09/2019)
Phường Hoàng tân tuyên dương HS-GVG năm học 2018-2019(04/09/2019)
Cơ sở Mầm non Bi bi tổ chức hội thảo “Nuôi con nhàn tênh”(04/09/2019)
UBND TP truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước bà Mẹ Việt Nam anh hùng(04/09/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
Liên kết website