Tin địa phương
Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban đại diện HĐQT NHCSXH đối với hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn TP.

Hiện nay, Ban đại diện hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng chính sách xã hội thành phố (NHCSXH TP) có 29 thành viên, trong đó có 10 thành viên là trưởng các ngành, đoàn thể TP, 19 thành viên là Chủ tịch UBND các xã, phường. Trong những năm qua, Ban đại diện HĐQT- NHCSXH TP đã thực sự phát huy được sức mạnh, hiệu quả trong việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn TP.

Chính sách tín dụng ưu đãi là một chính sách quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Sau nhiều năm thực hiện, tín dụng chính sách xã hội do NHCSXH TP triển khai đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước đã đề ra. Kết quả đạt được trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn TP trong những năm qua đã khẳng định sự phù hợp giữa chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Chính phủ với thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách. Việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách có vai trò quan trọng bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người và giảm tỷ lệ hộ nghèo của TP, không còn trường hợp hộ nghèo do thiếu vốn sản xuất, đời sống của Nhân dân, nhất là người nghèo ngày càng được cải thiện. Đến hết năm 2022, tổng nguồn vốn hoạt động của NHCSXH TP đạt 381 tỷ đồng , tăng 46 tỷ đồng so với đầu năm. Dư nợ cho vay đạt đạt 367 tỷ đồng, tăng 32 tỷ đồng so với đầu năm, nợ quá hạn chiếm 0,051% so với tổng dư nợ. Hiện còn hơn 6 nghìn khách hàng đang dư nợ tại ngân hàng.

Ban đại diện HĐQT- NHCSXH TP họp triển khai nhiệm vụ

Để có được kết quả trên, Ban đại diện HĐQT- NHCSXH TP đã kịp thời tham mưu cho Thành ủy- HĐND- UBND TP triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo liên quan đến tín dụng chính sách, đặc biệt là Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 401 của Thủ tướng chính phủ và các công văn của Tỉnh ủy HD về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH phối hợp với các ban ngành của TP, chủ tịch UBND các xã, phường làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng ưu đãi cho nhân dân; nêu cao vai trò trách nhiệm trong quản lý tín dụng chính sách trên địa bàn , chỉ đạo rà soát nhu cầu vay vốn; thực hiện xác nhận đối tượng vay vốn từng chương trình trong quy trình cho vay...Cùng với đó, chỉ đạo mạng lưới trưởng thôn, KDC thực hiện giám sát hoạt động của tổ tiết kiệm vay vốn (TK&VV) thực hiện nghiêm túc việc bình xét công khai, dân chủ khi vay vốn và thường xuyên đôn đốc hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích; chỉ đạo các bộ phận liên quan lồng ghép các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cách làm ăn, xây dựng các mô hình kinh tế gắn với việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của hộ vay. Hàng tháng, Ban đại diện HĐQT- NHCSXH TP cũng đề nghị chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp dự họp giao ban với NHCSXH TP, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ trưởng tổ TK&VV của địa phương mình vào ngày trực giao dịch tại xã, phường của NHCSXH TP  để nắm bắt tình hình tín dụng chính sách trên địa bàn, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trong tháng tiếp theo nên chất lượng hoạt động tín dụng chính sách không ngừng được củng cố và nâng cao.

Có thể khẳng định, năm 2022, Ban đại diện HĐQT- NHCSXH TP Chí Linh đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, chuyển nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn TP. Trong quá trình hoạt động, Ban đại diện HĐQT- NHCSXH TP luôn bám sát nghị quyết và chương trình, kế hoạch của HĐQT, NHCSXH Trung ương, của cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ đạo triển khai tốt các chủ trương, chính sách về tín dụng ưu đãi tạo điều kiện cho NHCSXH phát triển ổn định. Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo hoạt động của NHCSXH trong việc xây dựng và triển khai tốt kế hoạch tín dụng hằng năm. Đồng thời, duy trì chế độ họp định kỳ hằng quý để đánh giá kết quả hoạt động quý trước, triển khai nhiệm vụ quý tiếp theo; phân công các thành viên Ban đại diện HĐQT kiểm tra, giám sát hoạt động của NHCSXH nhằm tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai các chương trình tín dụng chính sách…

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH TP thời gian qua cũng gặp một số khó khăn, tồn tại như: Thiếu cơ chế chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất của các cấp, ngành trong việc phối hợp, lồng ghép các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động chuyển giao công nghệ, đào tạo nghề với hoạt động tín dụng chính sách trên từng địa bàn. Việc kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác cho vay hiệu quả chưa cao. Một số Hội đoàn thể cấp xã và Ban quản lý Tổ TK&VV còn hạn chế trong công tác ủy thác, ủy nhiệm với Ngân hàng. Qua công tác tự kiểm tra, vẫn còn một số khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, chuyển vốn cho người khác sử dụng, họp bình xét vay vốn ở Tổ TK&VV còn thiếu thành phần đại diện HĐQT là lãnh đạo các xã, phường dự họp theo quy định...

Từ kết quả đã đạt được, để nâng cao chất lượng, hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội và vai trò của ban đại diện HĐQT trong quản lý nguồn vốn, thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương và đặc biệt là ban đại diện HĐQT cần: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ. Tích cực tham mưu cho lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố thực hiện tốt các Chỉ thị của TW, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Chỉ đạo thực hiện công tác huy động vốn; nhất là huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư tại điểm giao dịch xã,phường, huy động tiền gửi của tổ viên thông qua tổ TK&VV để tạo lập nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Phối hợp với 4 tổ chức hội, đoàn thể của thành phố và UBND các xã, phường, các đơn vị nhận ủy thác, ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn, trưởng thôn, KDC làm tốt việc nắm bắt, bám sát nợ đến hạn, nâng cao trách nhiệm của cán bộ trong công tác quản lý nợ, thường xuyên rà soát đánh giá các khoản nợ để có phương án xử lý kịp thời theo quy định. Qua đó góp phần giúp cho nguồn vốn tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác giải ngân qua NHCSXH thực sự trở thành một công cụ, giải pháp quan trọng giúp TP thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn./.

                                                                                                                Thực hiện: Phương Tuấn

                                                                                                 

 

Các tin mới hơn
93 mô hình kinh tế của nông dân Chí Linh mang lại giá trị cao(07/06/2023)
93 mô hình kinh tế của nông dân Chí Linh mang lại giá trị cao(07/06/2023)
93 mô hình kinh tế của nông dân Chí Linh mang lại giá trị cao(07/06/2023)
Bí thư Thành ủy Chí Linh Hoàng Quốc Thưởng đối thoại với đoàn viên thanh niên(07/06/2023)
Bí thư Thành ủy Chí Linh Hoàng Quốc Thưởng đối thoại với đoàn viên thanh niên(07/06/2023)
Các tin cũ hơn
Chính thức khai hội đền Cao(13/02/2023)
Ấn tượng lễ khai bút ở đền thờ Chu Văn An(30/01/2023)
CÔNG AN PHƯỜNG VĂN AN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG PHÁO NỔ DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023(09/01/2023)
Cảnh giác với phương thức thủ đoạn “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức lừa nhận làm visa du lịch Nhật Bản, Hàn Quốc qua mạng Internet trên địa bàn phường Bến Tắm.(06/01/2023)
Công an phường An Lạc tuyên truyền về pháo, vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiền chất thuốc nổ(23/12/2022)
Thông báo
Công văn số 485/UBND-KT, ngày 25/5/2023 của UBND thành phố Chí Linh về việc thực hiện Công điện số 397/CĐ-TTg ngày 13/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Thông báo Kế hoạch triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023.
Quyết định phê duyệt danh mục tài liệu tuyển dụng viên chức Ban QLDA đầu tư xây dựng cơ bản thành phố năm 2023.
Quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra định kỳ 2023 của ban chỉ đạo 389 thành phố Chí Linh.
Công văn của UBND thành phố tăng cường đảm bảo công tác PCCC và CHCN đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke trên địa bàn.
Thông báo tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án và đầu tư xây dựng cơ bản thành phố Chí Linh
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín