Tin địa phương
Chi bộ VKSND thành phố Chí Linh tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và thực hiện kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

 Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Chí Linh đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh trên các mặt công tác, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên tại chi bộ.

Vào đầu mỗi năm công tác, Chi bộ đã xây dựng Kế hoạch, tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị tham gia học tập, quán triệt; đưa nội dung nghiên cứu, học tập, thảo luận các chuyên đề vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ. Chỉ đạo đảng viên, cán bộ, công chức xây dựng kế hoạch, cam kết nêu gương về học tập làm theo Bác và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII sát với chức trách, nhiệm vụ được giao, đề ra giải pháp thực hiện thiết thực, hiệu quả… Định kỳ hàng tháng, chi bộ tổ chức sinh hoạt và ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện, trong đó kết hợp đánh giá kết quả, triển khai nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các Chỉ thị, quy định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tỉnh ủy, Viện KSND tỉnh, thành ủy về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đồng thời biểu dương các cá nhân điển hình trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, rèn luyện phẩm chất đạo đức. Cuối năm, Chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên báo cáo kết quả thực hiện các nội dung cam kết nêu gương trước Chi bộ về những nội dung đã làm được, chưa làm được để đảng viên trong Chi bộ tham gia đóng góp ý kiến.

Trong 05 năm (2016 - 2021), việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ngày càng đi vào nề nếp, trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, qua thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã tạo ra động lực, phát huy vai trò nêu gương, thực hiện nêu gương bằng những việc làm, hành động cụ thể, học tập đi đôi với làm. Qua đó, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên trong tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, từng bước ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Chí Linh ngày càng được nâng cao. Chất lượng, chỉ tiêu đạt và vượt theo kế hoạch đề ra, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; kịp thời phát hiện vi phạm, thiếu sót để ban hành kháng nghị, kiến nghị. Tham mưu kịp thời, có chất lượng cho cấp ủy và chính quyền địa phương trong giải quyết các vụ, việc khó khăn, phức tạp về an ninh trật tự, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đức, Bí thư chi bộ quán triệt,  triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Chí Linh lần thứ XXIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (ngày 12/12/2020)

Công tác xây dựng ngành được chú trọng, thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Nội bộ đơn vị đoàn kết thống nhất, dân chủ được phát huy. Cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo thường xuyên nêu gương về tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình, phê bình, ý thức phục vụ nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chi bộ chú trọng công tác tuyên truyền, xây dựng các cá nhân điển hình tiên tiến. Công chức, người lao động trong đơn vị tích cực viết tin bài tuyên truyền, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Chí Linh đã chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, đề nghị khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần động viên, khích lệ công chức nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Do đó, các phong trào thi đua đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động; tăng cường kỷ cương, kỷ luật; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm, kỷ cương; tạo môi trường làm việc có tính kỷ luật cao, chuyên nghiệp và hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành và góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.  

Kết quả, từ năm 2016 đến năm 2021 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Chí Linh đã đạt nhiều thành tích xuất sắc. Năm 2016 đến năm 2018 đơn vị vinh dự được Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng cờ thi đua “tập thể lao động xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua khối”, được Viện trưởng VKSND tỉnh tặng giấy khen “Tập thể lao động xuất sắc”. Nhiều năm liền đơn vị, các cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen trong các đợt thi đua. Năm 2021, từ tháng 12/2020 đến hết tháng 9/2021 hầu hết các chỉ tiêu công tác đều đạt và vượt chỉ tiêu do Ngành, Quốc hội giao, kết quả được ghi nhận thành tích các đợt thi đua từ đầu năm đơn vị đều đươc Viện KSND tối cao, Viện KSND tỉnh tặng bằng khen, giấy khen.

Trong thời gian tới, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Chí Linh tiếp tục quán triệt sâu sắc các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, cụ thể: Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Xử lý nghiêm những việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm, ... kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong đơn vị; Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” là kim chỉ nam trong lãnh đạo, điều hành, thực hiện chuyên môn nghiệp vụ và phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Chí Linh quyết tâm phát huy kết quả đạt được trong 05 năm qua và tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt các nghị quyết về xây dựng Đảng trong thời gian tới. 

Các tin mới hơn
Chí Linh tiếp nhận 3600 kit xét nghiệm nhanh Sars covi2 từ các ngân hàng trên địa bàn(05/01/2022)
CHÍ LINH- ĐỊA PHƯƠNG ĐẦU TIÊN CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH (IOC)(23/12/2021)
VKSND TP CHÍ LINH: CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TẠI CHỖ(23/12/2021)
Cây thanh long ruột đỏ cho hiệu quả cao(02/12/2021)
Các tin cũ hơn
Chi bộ VKSND thành phố Chí Linh tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và thực hiện kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (28/10/2021)
Giữ bí mật thông tin và bảo vệ người tố cáo (28/10/2021)
Bảo vệ trẻ em trước tội phạm xâm phạm tình dục (28/10/2021)
Đồng chí Nguyễn Văn Hồng Phó bí thư TT thành ủy- Chủ tịch HĐND thành phố tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân phường Cổ Thành và xã Nhân Huệ. Sáng 25.10 tại phường Cổ Thành, Đồng chí Nguyễn Văn Hồng Phó bí thư TT thành ủy- Chủ tịch HĐND thành phố(26/10/2021)
Đồng chí Nguyễn Văn Hồng Phó bí thư TT thành ủy- Chủ tịch HĐND thành phố tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân phường Cổ Thành và xã Nhân Huệ. Sáng 25.10 tại phường Cổ Thành, Đồng chí Nguyễn Văn Hồng Phó bí thư TT thành ủy- Chủ tịch HĐND thành phố(26/10/2021)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín