Các cơ quan chuyên môn
Các cơ quan chuyên môn

1. VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND

- Chánh Văn phòng: Nguyễn Văn Thưởng. Số điện thoại: 0904235350

- Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Văn Tiến. Số điện thoại: 0903230164

- Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Quang Ánh. Số điện thoại: 0904209992

- Số điện thoại cơ quan: 02203.882.696

Chức năng, nhiệm vụ:

- Tham mưu tổng hợp cho HĐND và UBND về hoạt động của HĐND và UBND thành phố;

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, UBND và các cơ quan ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Thường trực HĐND và UBND thành phố; tổ chức theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường thực hiện chương trình kế hoạch công tác. Giúp Thường trực HĐND chuẩn bị nội dung chương trình và điều kiện khác phục vụ các kỳ họp HĐND thành phố.

- Được đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cung cấp thông tin, tư liệu, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của HĐND, UBND, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND thành phố; được tham gia ý kiến với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố trong việc chuẩn bị xây dựng đề án, dự án kinh tế - xã hội phù hợp với chương trình hoạt động và chủ trương của HĐND, UBND, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND thành phố. 

- Tổng hợp, xử lý thông tin và soạn thảo những văn bản hành chính kịp thời, chính xác để phục vụ cho sự chỉ đạo, điều hành của Thường trực HĐND và UBND thành phố.

- Tổ chức công bố, truyền đạt các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của HĐND và UBND thành phố đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cá nhân liên quan; theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị; phát hiện và đề xuất với HĐND và UBND thành phố giải pháp xử lý những vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

- Thẩm tra các thủ tục, nội dung và hình thức các văn bản hành chính do các đơn vị, địa phương chuẩn bị trước khi trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND thành phố ký ban hành.

- Tổ chức và phục vụ các phiên họp, Hội nghị, làm việc của HĐND, UBND và các cuộc làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố.

- Giúp UBND thành phố đảm bảo mối quan hệ công tác giữa UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố với Thường trực HĐND, Uỷ ban MTTQ thành phố, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng và các cơ quan của tỉnh đóng trên địa bàn thành phố để thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn của UBND và Chủ tịch UBND thành phố theo qui định của pháp luật.

- Phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể giúp UBND, Chủ tịch UBND thành phố tổ chức việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật.

 

2. PHÒNG NỘI VỤ

- Trưởng phòng: Lê Đức Phồn. Số điện thoại: 0912815233

- Phó trưởng phòng: Trần Văn Nhiên . Số điện thoại:

- Phó trưởng phòng: Phạm Thị Hồng Tuyết. Số điện thoại: 0947655268

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Dịu. Số điện thoại: 0913498382

- Điện thoại cơ quan: 02203.882228

Chức năng, nhiệm vụ:     

Tham mưu, giúp UBND thực hiện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng. 

 

3. PHÒNG KINH TẾ

- Trưởng phòng: Cao Văn Hào. Số điện thoại: 0772220429

- Phó trưởng phòng: Đặng Xuân Tuấn. Số điện thoại: 0912645506

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Hà. Số điện thoại: 0912525878

- Phó trưởng phòng: Diệp Thị Thư. Số điện thoại: 0988385396

- Điện thoại cơ quan: 02203.882235

Chức năng, nhiệm vụ:

Là cơ quan chuyên môn của UBND thành phố tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi, kinh tế mới và quản lý HTX, phát triển Kinh tế trang trại, ngành nghề nông thôn trên địa  bàn thành phố; chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức biên chế, công tác của UBND thành phố và chịu sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

4. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

- Trưởng phòng: Lương Quang Phương. Số điện thoại: 0912333246

- Phó trưởng phòng: Dương Thị Minh Hải. Số điện thoại: 0936409382

- Phó trưởng phòng: Vũ Thị Thảo. Số điện thoại: 0902271248

- Điện thoại cơ quan: 02203.882134

Chức năng, nhiệm vụ

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố theo luật định, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của UBND thành phố, đồng thời chịu sự kiểm tra hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác chuyên môn nghiệp vụ, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ tới cán bộ địa chính xã, phường.


5. PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

- Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thắm. Số điện thoại: 0903279679

- Phó trưởng phòng: Bùi Văn Tiến. Số điện thoại: 0904862369

- Phó trưởng phòng: Dương Thành Công. Số điện thoại: 0388537580

- Điện thoại cơ quan: 02203.882315

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phát triển đô thị, kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị.

 

6. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

- Trưởng phòng: Trịnh Đình Hùng. Số điện thoại: 0912223054

- Phó trưởng phòng: Trần Thị Chiên . Số điện thoại: 0912594749

- Phó trưởng phòng: Đỗ Thị Tâm. Số điện thoại: 0904140223

- Điện thoại cơ quan: 02203.882434

Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Tài chính – Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, tham mưu giúp UBND cấp thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính, tài sản,  kế hoạch và đầu tư, đăng ký kinh doanh, tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật ở cấp thành phố.

 

7. PHÒNG Y TẾ

- Trưởng phòng: Nguyễn Văn Vỹ. Số điện thoại: 0936395937

- Điện thoại cơ quan: 02203.882694

Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Y tế thành phố có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn thành phố gồm: Y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp của UBND tỉnh Hải Dương và ủy quyền của Sở Y tế.

 

8. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

- Trưởng phòng: Nguyễn Thị Phượng. Số điện thoại: 0979823347

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Minh Thảo. Số điện thoại: 0987852347

- Phó trưởng phòng: Trịnh Xuân Dương. Số điện thoại: 0978742647

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Kim Nhi . Số điện thoại: 0985485927

- Điện thoại cơ quan: 02203.882233

Chức năng, nhiệm vụ 

Tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: Mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.

 

9. PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

- Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Thủy. Số điện thoại: 0912550591

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Duy Hào. Số điện thoại: 0986247888

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Chuyền. Số điện thoại: 0904025687

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Thủy. Số điện thoại: 0985038483

- Điện thoại cơ quan: 02203.882284

Chức năng, nhiệm vụ:

- Tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện quản lý Nhà nước về văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; báo chí; xuất bản; kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. Phòng Văn hoá và Thông tin chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.

 

 10. PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

- Trưởng phòng: Phạm Thị Ngân. Số điện thoại: 0912265463

- Phó trưởng phòng: Đặng Xuân Hợp. Số điện thoại: 0915474422

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Huy Sơn. Số điện thoại: 0904259690

- Điện thoại cơ quan: 02203.885405

Chức năng, nhiệm vụ

Là cơ quan chuyên môn của UBND thành phố, tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực: lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố; thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật. Chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức biên chế và công tác của UBND thành phố; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

 

11. PHÒNG TƯ PHÁP

- Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Huyền . Số điện thoại: 0983047964

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Thắm. Số điện thoại: 0936684993

- Phó trưởng phòng: Phạm Thị Hà . Số điện thoại: 0936119443

- Điện thoại cơ quan:  02203.882314

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tư pháp địa phương, bao gồm: công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp công tác thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở; công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố; công tác bồi thường trách nhiệm Nhà nước; công tác lý lịch tư pháp; thầm định Quy ước thôn, khu dân cư và các nhiệm vụ công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

 

12. THANH TRA THÀNH PHỐ

- Chánh thanh tra: Nguyễn Thị Thanh Thúy. Số điện thoại: 0982586037

- Phó Chánh thanh tra: Chu Thị Thu Hà. Số điện thoại: 0913987783

- Phó Chánh thanh tra: Trần Văn Lưu. Số điện thoại: 0987677292

- Điện thoại cơ quan: 02203.882201

Chức năng, nhiệm vụ:

- Trong quản lý nhà nước về thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND thành phố, Thanh tra thành phố có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện. Báo cáo kết quả về công tác thanh tra. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch UBND thành phố, Thanh tra thành phố.

- Trong hoạt động thanh tra, Thanh tra thành phố có nhiệm vụ, quyền hạn: Thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, của UBND các xã, phường.

- Giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Truyền hình
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín